SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Kadın Komisyonu

;
Bu Sayfa 4081 Kez Görüntülendi.

KADIN HAKLARI KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi’nde kurulan Kadın Hakları Komisyonu’nun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma koşullarını, ilke ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Kadın Hakları Komisyonu’nun; örgütlenme biçimi, üye yapısı, toplanma ve çalışma koşulları, çalışma ilkeleri, karar üretme süreçleri, görev ve yetkileri ile SHUDER Yönetim Kurulu, SHUDER’in diğer komisyonları ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağında çalışmalar yürüten diğer kurum, kuruluş, örgüt ve oluşumlar ile ilişkilerini düzenler.

Dayanak

SHUDER Tüzüğü, SHUDER Genel Merkez ve Şubelerde Kurulacak Komisyonların Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönerge

Komisyonun Amaçları

Kadın Hakları Komisyonu aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yürütür.

 1. Sosyal hizmet eğitiminde ve mesleğinde cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek,
 2. SHUDER ortamında kadınların katılımını arttıracak kota, pozitif ayrımcılık, örgütsel yapıda toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşası gibi mekanizmaları kurmak
 3. Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalışma ortamı başta olmak üzere her türlü toplumsal yapıda fiziksel, psikolojik, ekonomik her türlü taciz, şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı iddialarını incelemek ve gündeme almak,
 4. Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı bir dil kullanan, kadın beyanı esası ve gizlilik ilkelerini ihlal eden basın, yayın ve medya organlarına konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparak duyarlılığın oluşmasını sağlamak,
 5. Kadının insan haklarını koruma, kadının insan haklarına saygı duyma ve bu hakların gereklerini yerine getirme konusunda devletin ve toplumun çabalarını izlemek, güçlendirmek ve gerektiğinde müdahil olmak,
 6. Kadınlara eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sürdürülebilir ve sürekli sosyal hizmetler için mücadele etmek, her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin karşısında olmak,
 7. Bir halk sağlığı sorunu olan kadına yönelik erkek şiddeti ile mücadele etmek, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 8. Kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için çalışmalar yapmak, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 9. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında barışçıl bir dil oluşturmak ve bunu olabildiğince ortaklaştırmaya çalışmak,
 10. Sosyal Hizmet bağlamında farklı kadın gruplarının gereksinimlerini ortaya çıkarabilmek için araştırma ve değerlendirmeler yapmak, 
 11. Kadın sosyal hizmet uzmanlarının çalışma koşullarını toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında analiz etmek, tartışmaya açmak, politikalar geliştirmek,
 12. Kadın Sosyal Hizmet Uzmanlarını ve öğrencilerini profesyonel ve kişisel anlamda güçlendirecek eğitimler düzenlemektir.

Komisyonun Çalışma İlkeleri

 Kadın Hakları Komisyonu, çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür:

 1. Komisyon; kadının insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri temelinde çalışmalarını yürütür,
 2. Komisyonda eşitlikçi bir yapılanma söz konusudur. Karar alma sürecinde her bir üye, diğerleriyle eşit haklara sahiptir ve tüm kararlar kolektif bir biçimde alınır,
 3. Komisyon çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülür. Gönüllülerden, aldıkları sorumluluğunun gereğini zamanında ve uygun şekilde yerine getirmeleri beklenir.
 4. Yetki ve sorumlulukların komisyon üyelerinin tamamının bilgi sahibi olması ve paylaşımın sağlanabilmesi için rotasyon sistemi uygulanır. Böylelikle üyelerin tamamı çalışmalara ilişkin tam bilgi ve donanım sahibi olabilir.
 5. Komisyon toplantıları kadın Sosyal Hizmet Uzmanları ve kadın sosyal hizmet öğrencilerinin katılımına açıktır
 6. Komisyon toplantılarında kadınların kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle stratejiler üretebilecekleri, ataerkil ideolojinin tahakkümünden bağımsız görüşlerini rahatça ve çekincesiz olarak dillendirebilecekleri bir ortamı sağlamak esastır

KOMİSYON ÜYELERİ

Genel Merkez Temsilcisi : Esin POLAT 

Komisyon Başkanı: Dr. İlkay Başak ADIGÜZEL

Komisyon Sekreteri: Özlem GÖZEN

Üye: Gül ERDOST

Üye: Prof Dr.Özlem CANKURTARAN

Üye: Özlem GÖZEN

Üye: Gizem AKOĞLU

Üye: Yasemin HAŞEMOĞLU

Üye: Şükran ÖZDOĞAN

Üye: Fatma TOKMAK YÜKSEL

Üye: Eylem AKA

Üye: Sultan ÇAMUR KARATAŞ

Üye: Görkem KELEBEK KÜÇÜKARSLAN

Üye: Serap SEVER

 

ÇALIŞMALAR

 • Mart 2020'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" için öneriler hazırlanarak ilgili icracı bakanlıklara gönderilmiştir. Söz konusu önerilere Bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org