SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Tüzük

;
Bu Sayfa 2794 Kez Görüntülendi.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri

 

Derneğin adı, merkezi ve amblemi

MADDE 1- (1) Derneğin adı   "Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği" dir.  

(2) Derneğin kısa adı “SHUDER” dir.

(3) Merkezi Ankara'dır.

(4) Derneğin amblemi, şekilde görüldüğü gibi mavi renkle dairesel şekli tamamlayan zeytin dalı, bir el içinde aile, yarım dünya etrafına yazılmış kuruluş tarihi ve dernek adından oluşmuştur.

(5) Bağlı şubeler amblemin altına şube adlarını da ekleyerek kullanabilirler.

 

Derneğin amacı

MADDE 2- (1) Derneğin amacı;

 1. Sosyal Hizmet Mesleğinin tanıtılması ve gelişmesine katkıda bulunmak,
 2. Mesleğin etkinliğinin arttırılması için çalışmalar yapmak,
 3. Sosyal Hizmet Uzmanlarının rol ve işlevlerini çağdaş sosyal hizmet anlayışına uygun olarak yerine getirmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

ç) Sosyal hizmet ile ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, sosyal hizmet eğitim programlarına destek vermek, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,

 1. Sosyal Hizmet Uzmanlarının sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve haklarının gelişmesini sağlamak,

e)Sosyal Hizmet Uzmanları arasında birlik, dayanışma, mesleki disiplini ve etik ilkelerini korumaktır.

 

Çalışma konuları

MADDE 3- (1) Dernek, 2'inci Maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur;

a) Sosyal Hizmet Uzmanlarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, sosyal hizmet mesleğinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle, halkla ve müracaatçılarla olan ilişkilerinde meslek disiplini ve etik ilkelerini korumak için girişim ve faaliyetlerde bulunur.

b) Üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm bulmak, yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı korumak ve kuvvetlendirmek, meslek mensupları arasında haberleşmeyi ve sosyal ilişkileri geliştirmek için gerekli girişim ve çalışmaları gerçekleştirir.

c) Üyelerinin mesleki çalışmalarında uzmanlıklarının gerektirdiği işlevleri eksiksiz yerine getirebilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği yapar.

ç) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunur ve gerektiğinde bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

d) Sosyal Hizmet Mesleği ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapar; üyelerini bilimsel çalışma yapmaya teşvik eder. Yapılan çalışmaların yürütülmesine destek verir. Sosyal hizmet alanında bilimsel çalışma yapar. Kişilere teşvik amacıyla ödüller verir.

e) Sosyal Hizmet Mesleği ile ilgili alan ve konularda toplantı, konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum ve seminer gibi faaliyetler düzenler. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Ulusal/Uluslararası Sosyal Hizmetler Kongresi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin bir faaliyetidir. Kongrenin nasıl düzenleneceği Dernek ile kongreyi düzenleyecek kurul ve kuruluşlar arasında belirlenir.

f) Sosyal Hizmet Dergisinin yanı sıra her türlü mesleki yayın çalışmasını yapar.

g)  Diğer ülkelerdeki sosyal hizmet mesleği ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izler; bunları üyelerine duyurmak için mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal veya uluslararası konferans ya da kongre düzenler.

ğ) İlgili mevzuat doğrultusunda sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası yabancı dernek veya kuruluşlarla temasta bulunur, işbirliği yapar ve gerektiğinde üye olur. Bunlarla gerekli ilişkiler kurarak kongre ve toplantılarına temsilci gönderir, müşterek yurtiçi toplantılar yapar, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenler.

h) Dernek,  faaliyetlerinin amaçlara uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli olan gayrimenkulleri edinebilir. Sosyal Hizmet kuruluşları açar, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tesisler kurar. Üyelerinin kuracağı kooperatif, yardımlaşma sandığı, vakıf gibi oluşumlara öncülük eder, destek verir. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.

ı) Resmi, özel kuruluş ve kişilere sosyal hizmet konusunda danışmanlık hizmeti verir.

i) Sosyal hizmet alanında toplumu bilgilendirir, savunuculuk rolü üstlenir ve önderlik eder. Sosyal hizmetlerin standartlarını belirler ve kurumsallaşması yönünde çaba sarf eder.

j) Sosyal hizmet mevzuatını geliştirici ve düzenleyici çalışmalara müdahil olur ve katkı sunar.

k) Sosyal Hizmet Uzmanlarının eğitilmesi, çalışma koşullarının ve bağlı oldukları kurumlardaki yetki ve sorumlulukların saptanması, tanımlanması ve mesleki etik ilkelere uygun çalışmalarının izlenmesi ve gerekli destek ve yardımın sağlanması yönünde çalışmalar yapar.

l) Yazılı ve görsel basın, yayın organlarında sosyal hizmeti tanıtmak, sosyal hizmetin çeşitli alanlarında bilgiler verilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.

m) Meslekî ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından mesleğin icra edilmesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunur, bu yönde kamuoyu oluşturur, gerektiğinde yasal yollara başvurur.

 

Derneğin çalışma biçimi

MADDE 4- (1) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve çalışma konularını etkili bir şekilde yürütmek için gerekli araştırmayı yapıp, gerekli karar veya projeleri oluşturduktan sonra, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde çalışmasını düzenler. Bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse genel kurul kararıyla şubeler açabilir, bir kısım işleri şubeler aracılığı ile yürütebilir. Bunun yanı sıra gerektiğinde yurtdışında temsilcilikler açabilir.

Derneğin kurucuları

MADDE 5- (1) Derneğin kurucuları, hepsi T.C. uyruklu olan aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

ADI SOYADI:                      MESLEĞİ:

Doç. Dr. Sema KUT              Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nesrin KOŞAR      Öğretim Üyesi

Dr. Şener KOÇYILDIRIM   Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Nihal TURAN        Öğretim Üyesi

Dr. Beril TUFAN                  Öğretim Görevlisi

Dr. Işıl BULUT                     Öğretim Görevlisi

Ertan KAHRAMANOGLU  Öğretim Görevlisi

Bülent İLİK                          Araştırma Görevlisi

Çiğdem ARIKAN                  Araştırma Görevlisi

 

Dernek üyelik çeşidi

MADDE 6- (1) Üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki çeşittir.

a) Üye: Dernek tüzüğünde yer alan şartları taşıyan kimselerin başvurusu ve şube yönetim kurulunun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir.

b) Fahri Üye: Derneğe maddi ve manevi açıdan yardımda bulunan, derneğin çalışmalarına katkısı olan ve sosyal hizmete ilişkin alan ve uygulamalarda değerli hizmetleri geçen ve sosyal hizmet uzmanı olmayan kişilere şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca alınan karar ile istisnai olarak fahri üyelik verilir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakkı yoktur. Ancak bu üyeler istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.

(2) Genel merkezde kayıtlı üye olmayacaktır. Üyeler, şubelere kayıtlı kişilerdir.

 

Üye olabilme şartları

MADDE 7- (1) Dernekler Kanunu’na göre dernek üyesi olabilme şartlarını taşıyan ve aşağıda belirtilen özel şartlardan birine sahip olup bunları belgeleyen kişiler, dernekçe hazırlanmış Üyelik Başvuru Formu ’nu doldurup üye olmak istedikleri şubeye başvurmaları ve şube yönetim kurulunun kabul kararı ile derneğin üyesi olabilirler.

(2) Özel Şartlar;

a) Yurt içi veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışı Sosyal Hizmet Lisans Programından mezun olmak,

b) Üniversitelerin Sosyal Hizmet Programlarında yüksek lisans veya doktora seviyesinde eğitimi tamamlamak,

c) Akademik kariyer ve unvanlarını (doçentlik, profesörlük gibi) Sosyal Hizmet Bilim Dalında yapmış ve almış olmak.

 

Üyelerin sorumlulukları

MADDE 8- (1) Her üye aşağıdaki kurallara uymakla sorumludur;

a) Dernek tüzüğü ve amacına uygun hareketlerde bulunmak,

b) Sosyal hizmet mesleğinin disiplinini, etik ilke ve sorumluluklarını korumak,

c) Sosyal hizmet etik ilke ve sorumluluklarına uygun tutum ve davranışta bulunmak, Sosyal Hizmet Uzmanlarının onurunu korumak,

ç) Mesleki işlev, öneri ve kararlarda kendi bireysel çıkarlarından önce mesleki yararı ön planda tutmak ve mesleki değerlere bağlı kalmak.

(2) Sosyal Hizmet Uzmanları, çalıştıkları kamu ve özel kuruluşlarda kadro unvanlarının yanı sıra "Sosyal Hizmet Uzmanı" unvanını da kullanabilirler.

(3) Sosyal hizmet mesleğinin planlı değişim sürecinde mesleki uygulama aracı olan Sosyal İnceleme Raporu, Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından düzenlenir.

 

Üyelik hakları

MADDE 9- (1) Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı başvuru ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını derneğe ödemek zorundadır.

(2) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür.

 

Üyelikten çıkarılma

MADDE 10- (1) Dernek üyeliğinden Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Derneklere üye olma hakkını mevzuata göre yitirmek,

b) Üyelik başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olmak,

c) En az üç kez yapılan yazılı uyarılara rağmen dernek aidatını ödememek.

(2) Etik Kurul tarafından verilen üyelikten çıkarma kararı;

Şube Yönetim Kurulunun talebi, Etik Kurulun onayı ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılır.

Etik Kurul kararı ile gerçekleştirilecek üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Dernek Tüzüğüne aykırı davranmak,

b) Tüzük gereğince yapılması gereken görevleri yerine getirmemek,

c) Derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak,

ç) Sosyal Hizmet Uzmanlarının uyması gereken mesleki etik ilkelere uymamak,

(3) Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararı kesindir.

(4) Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, derneğe önceden yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler. 

(5) Ayrıca üyelikten istifa eden ya da üyelikleri sonlandırılan kişilerin, üye olduğu döneme ait olan borçlarını ödemeleri şarttır.

 

Yeniden üye olma

MADDE 11- (1) Tüzüğün onuncu maddesi (2) bendi kapsamında çıkarılan üyelerin dernek üyeliğine yeniden kabulü, Genel Merkez Genel Kurulu’nun kararı ile gerçekleştirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri

 

Derneğin organları

MADDE 12-  (1) Dernek, Genel Merkezde;

a) Genel Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,

c) Genel Merkez Denetleme Kurulu,

ç) Etik Kurulundan meydana gelir. 

(2) Şubelerde;

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Denetleme Kurulundan meydana gelir.

 

Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları

Madde 13 – (1) Genel Merkez Genel Kurulu derneğin en yüksek karar organıdır;

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c) Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

d) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

e) Genel kurul şubelere kayıtlı üyeler ile yapılır.

f) Genel Kurulun toplantı tarihinden 30 gün önce şubelerce genel merkez yönetim kuruluna gönderilmiş ve genel merkez yönetim kurulunca onaylanmış olan listelerde yer alan üyeler genel merkez genel kuruluna katılırlar.

g) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel kurulda alınacak kararlar oy çokluğu ile alınır.

ğ) Tüzük değişiklikleri, derneğin feshi ve derneğe gayrimenkul alımı konularında karar toplantıya katılan üyelerin 2/3 nün kabul oylarıyla gerçekleştirilir.

(2) Çağrı usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun İşleyişi

MADDE 14- (1) Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir mart ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurulu'na katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Toplantı yeri Ankara'dır.

(2) Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 (3) Yeterli çoğunluk sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin, bunların yokluğu halinde en yaşlı üyenin toplantıyı açması ile çalışmalarına başlar. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve Başkan Vekili ile yeteri kadar Kâtip Üye seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir.   Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Genel Merkez Yönetim Kurulu'na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 15- (1) Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterildiği gibidir.

 1. Genel Merkez Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı bu konulardaki Denetim Kurulu Raporunu incelemek,
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,
 3. Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan 2 yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

ç) Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 ünün oylarını almak şartıyla, Dernek Tüzüğünde yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak,

d) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile Dernek Etik Kurul asıl ve yedek üyelerini gizli veya açık oy usulü ile seçmek,

e) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında tasdik veya kaldırma kararı vermek,

f) Toplantıya katılanların en az 2/3 oyuyla Dernek için gerekli gayrimenkulün satın alınması, mevcut gayrimenkullerin satılması konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının tespitine karar vermek,

ğ) Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek, şubelerin genel kurullarında alınan fesih kararını onaylamak, şubelerin kendilerini fesih kararını alamadığı durumlarda şubenin feshine karar vermek,

h) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca karar verilmesi ön görülen başkaca işler hakkında karar vermek,

ı) Giriş ve yıllık dernek üyelik aidat miktarını belirlemektir.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 16- (1) Genel Merkez Yönetim Kurulu 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle üyeliğinin düşmesi durumunda, yedek üyelerden biri mevcut yönetim kurulunca boşalan yere çağrılır. Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli bir mazeret olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer.

(2) Genel Merkez, Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Basın Yayın Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri, Genel Hukuk Sekreteri, Genel Sosyal, Kültürel İşler Sekreteri seçer.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17- (1) Derneğin yürütme organı olan Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda yazıldığı gibidir.

 1. Genel Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararları uygulamak,
 2. Derneğin amacına uygun her türlü faaliyet ve çalışmaları yerine getirmek,
 3. Derneğe kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak,

ç) Genel Merkez Genel Kurulu'na sunulmak üzere çalışma raporu ve bilanço ile yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak,

 1. Genel Merkez Genel Kurulu'nun yerini, saatini ve gündemini belirleyerek toplantıdan önce üyelere bildirmek. Toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,
 2. Sosyal hizmet mesleğinin uygulanması ve gelişimi hakkında etütler yapmak veya yaptırmak, buna ait raporları değerlendirmek ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 3. Mesleki gerçek ve gelişmeleri üyelerine duyurmak, teori ve uygulama alanlarında meslektaşlarının yararlanacağı yayınlarda bulunmak ve kuruluşlarca bu tür yayınlar yapılması için girişimlerde bulunmak,
 4. Şube kurucularına ve yurt dışı temsilciliklerine yetki vermek,

ğ) Daimi ve geçici ihtisas komisyonlarını gerekli gördüğü konularda çalışma yapmak üzere oluşturmak. Gerektiğinde karma komisyonlar ve çalışma gruplarını görevlendirmek,

h) Sosyal hizmet mesleğini ilgilendiren uluslararası mesleki kuruluşlara, federasyonlara vb. örgütlenmelere üye olmak bunlarla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak kongrelerine katılmak için delege göndermek, ortak faaliyetlerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimde bulunmak iş birliği yapmak,

ı) Derneğin sahip olduğu gayrimenkulleri yönetmek,

i) Derneğin amaçları, görev ve yetkileri kapsamında ve iç işleyişe ilişkin konularda gerekli görülen düzenlemeleri yapmak ve şube veya üyelerin de görüşlerini alarak tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla yönetmelik, yönerge vb. düzenlemeler yapmak,

j) Tüzük, Genel Merkez Genel Kurul Kararları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Şubelerin çalışmalarını koordine ve takip etmek,

k) Şubelerden onaylanmak üzere gelen belgeleri incelemek ve karar vermek.

l)Tüzüğün ve ilgili mevzuatın Genel Merkez Yönetim Kuruluna verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri

MADDE 18- (1) Genel Başkanın görevleri;

 1. Derneği, Yönetim Kurulu adına yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 2. Tüzük hükümleri ve Dernek Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 3. Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek,

 1. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Dernek iş birliğinde düzenlenecek toplantılarda derneği temsil etmek, katılamayacağı durumlarda yerine Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
 3. Derneğin üye olduğu/olacağı birlik, platform, ağ ve/veya federasyonlarda derneği temsil etmek ve toplantılarına katılmak, gerektiğinde bu yetkisini bir yönetim kurulu üyesine veya dernek üyesine devretmek,
 4. Şubelerin ve yurtdışı temsilciliklerinin çalışmalarını denetlemek,

ğ) Şube başkanları toplantılarına başkanlık etmek,

 1. Dernek yayın organlarının sahipliğini yapmaktır.

(2) Genel Başkan Yardımcısının görevleri;

 1. Genel başkanın olmadığı durumlarda derneği temsil etmek,
 2. Genel başkanın olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 3. Dernek çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulacak komisyonları koordine etmek,

ç) Genel başkanın bütün görevlerinde ona yardım etmek,

 1. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

(3) Genel Sekreterin görevleri;

 1. Genel başkan ve genel başkan yardımcısının olmadığı durumlarda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 3. Kararları karar defterine yazmak,

ç) Yapılacak yazışmaları hazırlayarak genel başkanın imzasına sunmak, kendi imzası ile gönderilecek yazıları imzalamak,

 1. Dernek ile ilgili her türlü haberleşmeyi koordine etmek,
 2. Derneğin vereceği bildirgelerin hazırlanmasını ve ilgili yerlere ulaştırılmasını koordine etmek,
 3. Dernek arşivini oluşturmak,
 4. Genel Kurul gündemini oluşturmak,

ğ) Genel Kurula sunulmak üzere dernek faaliyet raporunu hazırlamak,

 1. Derneğin ücretli personel çalıştırması durumunda, bu personelin çalışmalarını düzenlemek,

ı) Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmek,

 

(4) Genel Mali Sekreterin görevleri;

 1. Derneğin gelir giderlerinin kaydını takip etmek ve ilgili defterlerin kaydını tutmak,
 2. Derneğin banka, e-pos, mobil pos, posta çeki vb. hesaplarını tek başına açmak, kapatmak ve kontrol etmek,
 3. Dernek muhasebesini tutmak veya muhasebeci tutuyorsa iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Şubelerin katkı paylarının ödenmesini sağlamak ve bunları kayıt sistemine işlemek,

 1. Yönetim kuruluna ve genel kurula sunulacak mali raporları hazırlamak,
 2. Derneğin gider, vergi, sigorta işlemlerini takip etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek,
 3. Genel kurula sunulmak üzere tahmini bütçeyi hazırlamak,
 4. Dernek adına verilecek burslarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ğ) Derneğe yapılacak şartlı ve şartsız bağışlarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

 1. Derneğin demirbaş kayıtlarını yapmak, düşülmesi gereken malzemelerin düşümünü yapmak,

ı) Derneğin çalıştıracağı personelin sigorta, vergi ve maaş ödemelerini yapmak,

 1. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

(5) Genel Örgütlenme Sekreterinin görevleri;

 1. Derneğin üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Şube ve temsilcilik kuruluş çalışmalarını yürütmek,
 3. Şube ve temsilcilik dönem raporlarını takip etmek,

ç) Sosyal hizmet okullarının öğrencileri, öğrenci komisyonları veya kulüpleriyle ilişkileri düzenlemek,

 1. Diğer dernek, sendika, vakıf, platform ve ağlar ile iş birliğini geliştirmek ve düzenlemek,
 2. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

(6) Genel Basın Yayın Sekreterinin görevleri;

 1. Üyelerin, medyanın ve kamuoyunun dernek ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmesini sağlamak,
 2. Derneğin dergi, kitap, bülten, broşür, bildiri gibi yayınları ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,
 3. Derneğin internet sayfası, sosyal medya hesaplarını ve medya ile ilişkilerini yönetmek,

ç) Dernek adına basın açıklamalarını organize etmek ve bunların yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak,

 1. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

(7) Genel Eğitim Sekreterinin görevleri;

 1. Meslektaşların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 2. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim plan ve programlarını oluşturarak yönetim kuruluna sunmak,
 3. Düzenlenecek eğitim faaliyetlerini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Dernek adına projeler üretilmesini sağlamak ve projelerin hayata geçirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

 1. Projelerde çalışan personel ile ilişkileri düzenlemek,
 2. Sosyal hizmet eğitimi verilen okullarla ilişkileri düzenlemek,
 3. Eğitim, araştırma ve proje çalışmalarını teşvik etmek,
 4. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir

(8) Genel Hukuk Sekreterinin görevleri;

 1. Mesleği ve meslek mensuplarını ilgilendiren konularda mevzuatı takip etmek,
 2. Mevzuatta meslek veya meslektaşlarımız hakkında olumsuz bir durum ortaya çıkması durumunda, olumsuzluğu gidermek için gerekli girişimlerde bulunmak, gerekirse dava açılmasını sağlamak üzere hukuksal görüş oluşturulmasını, dava açılmasını ve mütalaa oluşturulmasını sağlamak,
 3. Sosyal hizmet mesleği ve mesleğin özlük hakları ile ilgili açılan davalarda gerekli hallerde müdahil olmak,

ç) Derneğin hukuk danışmanı varsa onunla gerekli koordinasyonu sağlamak,

 1. Derneğin açmış olduğu davaları takip etmek ve bu konularda yönetim kurulunu ve üyeleri bilgilendirmek,
 2. Mevzuat çalışmaları sebebiyle Dernekten istenen görüş yazılarını oluşturmak için çalışmalar yapmak ve oluşturulan görüşü Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Etik Kurula havale edilecek konular hakkındaki iş ve işlemleri takip etmek,
 4. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

(9) Genel Sosyal Kültürel İşler Sekreterinin görevleri;

 1. Üyeler arasında örgütlü, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın, sosyal ilişkilerin ve aynı örgütün üyeleri olma ortak duygusunun pekiştirilmesine katkı verecek faaliyetlerde bulunmak,
 2. Kısa, orta ve uzun dönemli faaliyet programları için öneriler hazırlamak,
 3. Şubelerin sosyal etkinlik faaliyetlerini izlemek ve yönetim kurulunu bilgilendirmek,

ç) Mesleğimizin kazanımlarının korunması, geliştirilmesi ve sahip çıkılması perspektifi temelinde etkinlikler yürütülmesini sağlamak,

 1. Üyelerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden geliştirilmelerini sağlamak üzere etkinlikler, yarışmalar düzenlemek,
 2. Dayanışmaya gereksinim duyan üyelere gerekli dayanışmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 3. Mesleğimiz için önemli gün ve haftaların kutlanması ve anılması çalışmalarını yapmak,
 4. Yurtiçi ve yurtdışında panel, söyleşi, kongre, konferans, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikleri ilgili diğer sekreterliklerle birlikte organize etmek,

ğ) Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 (10) Yukarıda görevleri sayılan sekreterlikler yerine getirdikleri iş ve işlemeler hakkında yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

 

Genel Merkez Denetleme Kurulu ve görevleri

MADDE 19- (1) Genel Merkez Denetleme Kurulu, dernek üyeleri arasından genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak başkan seçer. Başkan kurulun çalışmalarını koordine eder. Denetleme Kurulu en az yılda bir kez toplanır.

(2) Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Derneği idari ve mali açıdan denetler. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Genel Kurula sunar.

(3) Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun tüzüğe, mesleğin ilke ve değerlerine ve genel merkezin hazırladığı mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği şube ve temsilcilikleri denetlemek üzere Genel Merkez Denetleme Kurulunu görevlendirir. Kurul, şube ve temsilcilikleri idari ve mali açıdan denetler, düzenleyeceği denetleme raporunu gereğinin yapılması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

 

Etik Kurul

MADDE 20- (1) Dernek Etik Kurulu Genel Merkez Genel Kurulu'nca iki yıl süre için seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Etik Kurul Genel Kuruldan sonra bir hafta içerisinde toplanarak bir başkan ve bir raportör seçer. Asıl üyelerden çeşitli nedenlerden dolayı boşalma olursa yerlerine yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Kendisine gönderilen konuları Etik Kurul Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde değerlendirir ve sonucu Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Etik Kurulu konuyu en geç üç ay içinde inceler ve sonuçlandırır.

(2) Etik Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Etik Kurulu Genel Merkez Yönetim kurulunca

 

Danışma Konseyi

MADDE 21- (1) Danışma Konseyi 15 üyeden oluşur, görev süresi bir sonraki Genel Kurula kadardır. Danışma Konseyi öncelikli olarak, Derneğin son Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda görev almış iki üye, geçmiş dönemler yönetim ve denetim organlarında görev alan beş üye, akademisyen olan beş üye ve Derneğin diğer üyeleri arasından seçilecek üç üyeden oluşur. Danışma Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve ilan edilir.

(2) Danışma Konseyi Dernek ile ilgili genel konularda Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye kararları verebilir, gerek gördüğü zamanlarda konsey üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla toplanabilir veya Genel Merkez Yönetim Kurulunu ortak toplantıya çağırabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu da tercihen 3 veya 6 aylık sürelerde veya gerekli gördüğü tarihlerde Danışma Konseyini toplantıya davet ederek tespit ettiği konularda istişare yapıp görüşlerini alabilir.

 

Komisyon ve çalışma grupları

MADDE 22- (1) Daimî ve Geçici İhtisas Komisyonları ile Karma Komisyonlar ve çalışma grupları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konu ve alanlarla ilgili olarak kurulup, faaliyete geçirilir.

(2) İhtisas Komisyonları üç üyeden az olmamak suretiyle Genel Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaca göre uygun göreceği sayıdaki üyeden oluşur. Daimî İhtisas Komisyonları Sosyal Hizmet Mesleğinin yoğun olarak uygulandığı konu ve alanlarla ilgili çalışmaları takip etmek, gerekli bilgileri muntazam olarak toplayıp değerlendirmek, gerekli önerileri oluşturmak amacıyla sürekli olarak çalışmak üzere kurulur. Daimî İhtisas Komisyonu üyelerinin çalışma süresi bir yıldır. Komisyon üyeliğinde bir yılını dolduran üye Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebileceği gibi yerine yeni bir üyede görevlendirilebilir.

(3) Geçici İhtisas Komisyonları ile Karma Komisyonlar ve çalışma grupları belli konulara ilişkin olarak belirli bir süre faaliyet göstermek üzere kurulurlar. Komisyon veya çalışma gruplarına Genel Merkez Yönetim Kurulunca verilen görevler sona erdiğinde, bunların varlığı da son bulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Şubeleri

 

Şube kuruluşu

MADDE 23- (1) Sosyal Hizmet Uzmanlarının mesleki çalışmaları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, Genel Merkez Genel Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan bir veya birden çok ili kapsamak üzere ve Genel Kurulca belirlenecek bir il merkezinde Dernek Şubeleri açılabilir. Dernek Şubeleri ihtiyaca göre kademeli olarak açılır. Bir şubenin açılabilmesi için, Şubenin kapsamına giren il ya da illerde yaşayan Sosyal Hizmet Uzmanlarının sayısının en az 50 olması gerekir. Dernek Şubesinin açılacağı il, merkez olmak üzere çevre illerdeki Sosyal Hizmet Uzmanlarını bünyesinde toplayabilir.

(2) Dernek Şubeleri, Genel Merkez Genel Kurulu kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenler.

 

Şubenin organları

MADDE 24- (1) Şubelerin organları;

  1. Şube Genel Kurulu,
  2. Şube Yönetim Kurulu,
  3. Şube Denetleme Kurulundan oluşur

 

Şube genel kurulu

MADDE 25- (1) Şube Genel Kurulları iki yılda bir toplanır. Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci yer alabilir.

 

Şube genel kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 26- (1) Dernek Şubesi Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını müzakere ederek, ibra hususunda karara varmak,
  2. Dernek Şubesinin yeni dönem bütçesini tetkik etmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
  3. Genel Merkez Genel Kuruluna gönderilecek üye listesini belirlemek,

ç) Genel Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna gerekli görülen hususlarda tekliflerde bulunmak,

d) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini gizli veya açık oy ile seçmek,

e) Şubenin feshi konusunda Genel Merkez Genel Kurulu’na teklif götürme kararı almak.

 

Şube yönetim kurulu

MADDE 27- (1) Şube Yönetim Kurulları Şube Genel Kurulunca seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, içlerinden;

 1. Şube Başkanı,
 2. Şube Sekreteri,
 3. Şube Mali Sekreteri,

ç) Şube Örgütlenme Sekreteri,

 1. Şube Eğitim Sekreteri olacak şekilde görev bölümü yaparlar.

(2) Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde Şube Genel Kurulları ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

 

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 28- (1) Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tüzük, Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş kararları uygulamak,
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulunca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak,
 3. Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak,

ç) Şubeye gelir sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

 1. Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içinde hazırlayacakları yeni döneme ait faaliyet programını Genel Merkez Yönetim Kuruluna onaylanmak üzere göndermek,
 2. Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 3. Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimlik bilgilerini, bir liste halinde talep edildiğinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek ve Genel Merkez Genel Kurulundan en az 30 gün önce, üye listesini Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
 4. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onaylamasını temin amacıyla Genel Kurul tutanağını Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,

ğ) Şube gelirlerinin en az %25'ini her yıl Genel Merkeze göndermektir.

 

Şube yönetim kurulu üyelerinin görevleri

MADDE 29- (1) Şube Başkanının görevleri;

 1. Derneği yönetim kurulu adına yetkili olduğu bölgede temsil etmek,
 2. Tüzük hükümleri, Dernek Genel Kurul ve Şube Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 3. Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş birliğini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek,

 1. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Dernek iş birliğinde düzenlenecek toplantılarda derneği temsil etmek, katılamayacağı durumlarda yerine Şube Yönetim Kurulu üyelerinden birisini görevlendirmektir.

(2) Şube Sekreterinin görevleri;

 1. Şube Başkanının olmadığı durumlarda, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yönetmek,
 2. Şube Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 3. Karar defterini tutmak,

ç) Yapılacak yazışmaları hazırlayarak Şube Başkanın imzasına sunmak, kendi imzası ile gönderilecek yazıları imzalamak,

 1. Dernek ile ilgili her türlü haberleşmeyi koordine etmek,
 2. Üyelerin, meslek elamanlarının, medyanın ve toplumun dernek ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmesini sağlamak,
 3. Derneğin vereceği bildirgelerin hazırlanmasını koordine etmek ve vermek,
 4. Dernek arşivini oluşturmak,

ğ)  Genel Kurul gündemini oluşturmak,

 1. Genel Kurula sunulmak üzere dernek faaliyet raporunu hazırlamak,

ı)  Derneğin ücretli personel çalıştırması durumunda, bu personelin çalışmalarını düzenlemek,

 1. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

(3) Şube Mali Sekreterinin görevleri

 1. Derneğin gelir giderlerinin kaydını takip etmek ve ilgili defterlerin kaydını tutmak,
 2. Derneğin banka, e-pos, mobil pos, posta çeki vb. hesaplarını kontrol etmek,
 3. Dernek muhasebesini tutmak veya muhasebeci varsa işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç)  Dernek aidatlarının ödenmesini sağlamak ve bunları kayıt sistemine işlemek,

 1. Şube Yönetim Kuruluna ve Şube Genel Kurulana sunulacak mali raporları hazırlamak,
 2. Derneğin vergi, sigorta işlemlerini takip etmek ve ödemeleri gerçekleştirmek,
 3. Genel kurula sunulmak üzere tahmini bütçeyi hazırlamak,
 4. Dernek adına verilecek burslarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

ğ)  Derneğe yapılacak şartlı ve şartsız bağışlarla ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

 1. Derneğin demirbaş kayıtlarını yapmak, düşülmesi gereken malzemelerin düşümünü yapmak,

ı) Derneğin çalıştıracağı personelin sigorta, vergi ve maaş ödemelerini yapmak,

 1. Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

(4) Şube Örgütlenme Sekreterinin görevleri;

 1. Derneğin üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Dernek aidatlarının ödenmesini sağlamak,
 3. Sosyal hizmet okullarının öğrencileri, öğrenci komisyonları veya kulüpleriyle ilişkileri düzenlemek,

ç) Diğer dernek, sendika, vakıf, platform ve ağlar ile işbirliğini geliştirmek ve düzenlemek, Etik Kurula havale edilecek konular hakkındaki iş ve işlemleri takip etmek,

 1. Üyeler arasında örgütlü, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın, sosyal ilişkilerin ve aynı örgütün üyeleri olma ortak duygusunun pekiştirilmesine katkı verecek faaliyetlerde bulunmak,
 2. Mesleğimizin kazanımlarının korunması, geliştirilmesi ve sahip çıkılması perspektifi temelinde etkinlik çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 3. Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden geliştirilmelerini sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek,
 4. Dayanışmaya gereksinim duyan üyelere gerekli dayanışmanın sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

ğ) Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

(5) Şube Eğitim Sekreterinin görevleri;

 1. Meslektaşların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 2. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim plan ve programlarını oluşturarak yönetim kuruluna sunmak,
 3. Düzenlenecek eğitim faaliyetlerini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak,

ç) Mesleğimiz için önemli gün ve haftaların kutlanması ve anılması çalışmalarını yapmak,

 1. Şube bölgesinde panel, söyleşi, kongre, konferans, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikleri ilgili diğer sekreterliklerle birlikte organize etmek,
 2. Dernek adına projeler üretilmesini sağlamak ve projelerin hayata geçirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 3. Projelerde çalışan personel ile ilişkileri düzenlemek,
 4. Şube bölgesinde Sosyal Hizmet Eğitimi verilen okullarla ilişkileri düzenlemek, Derneğin dergi, kitap, bülteni broşür, bildiri gibi yayınları ile ilgili iş ve işlemlerini takip etmek,

ğ)  Derneğin internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını yönetmek,

 1. Dernek adına basın açıklamalarını organize etmek ve bunların yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak,

ı)  Şubeden istenen görüş yazılarını oluşturmak için çalışmalar yapmak ve oluşturulan görüşü Şube Başkanına sunmak,

 1.  Dernek komisyonlarında yer alması durumunda bu çalışmaları yürütmektir.

 

Şube Denetleme Kurulu

MADDE 30- (1) Şube Denetleme Kurulu, dernek üyeleri arasından şube genel kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) İlk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak başkan seçer. Başkan kurulun görevlerini koordine eder. Şube Denetleme Kurulu en az yılda bir kez toplanır. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için Şube Yönetim Kurulunu uyarır. Derneği idari ve mali açıdan denetler. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Şube Genel Kuruluna ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

(3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun tüzüğe, mesleğin ilke ve değerlerine ve genel merkezin hazırladığı mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği durumlarda denetlemek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube ve temsilcilikleri idari ve mali açıdan denetler. Gerekli işlemleri yapar.

 

Şube yönetim ve denetim kurulunun değiştirilmesi

MADDE 31- (1) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına aykırı işler yapan, hesap ve kayıtlarını düzgün tutmayarak gelir ve giderleri hakkında hesap vermeyen, Genel Kurul toplantılarını zamanında yapmayan, Şube Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyelerinin görevlerine Genel Merkez Yönetim Kurulunca son verilebilir. Bu durumda, üç ay içinde Şube Genel Kurulunu toplamak üzere yeni Şube Yönetim ve/veya Denetim Kurulu üyelerini görevlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Derneğin gelirleri ve giderleri

MADDE 32- (1) Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

 1. Aidat gelirleri,
 2. Bilimsel toplantılar, yayınlar, eğitim faaliyetleri ve projelerden elde edilen gelirler,
 3. Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

ç) Bağışlar ve yardımlar,

 1. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 2. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 3. Ve diğer gelirlerdir.

(2) Derneğin giderleri şunlardır:

 1. Personel giderleri,
 2. Yolluk, harcırah ve ulaşım giderleri,
 3. Mal ve hizmet alımı,

ç) Demirbaş alımları,

 1. İnternet, kablo TV, posta, kargo, telefon gibi iletişim giderleri,
 2. Yayınlar,
 3. Ve diğer giderlerdir.

 

Gelir ve giderler ile ilgili esaslar

MADDE 33- (1) Dernek giderleri bütçeye ve mevzuata uygun olarak yapılır. Acil hallerde, kararı daha sonra alınmak üzere, Genel Başkan ve Şube Başkanları ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadar harcama yapmaya yetkilidirler.

(2) Dernek gelirleri makbuz karşılığında, Dernekler Kanunu hükümlerine göre toplanır. Toplanan paralar en geç on beş gün içinde bir bankaya yatırılır.

(3) Dernek tüzüğü mali hükümleri Dernek Şubeleri içinde aynen geçerlidir.

 

Gayrimenkuller

MADDE 34- (1) Dernek amacını gerçekleştirmek için, her türlü gayrimenkul edinebilir. Bütün bu malları Genel Merkez adına tapuya kaydettirir. Genel Merkez, gerektiğinde ilgili Dernek Şubesine tahsis edebilir. Herhangi bir Dernek Şubesinin kapanması halinde tüm malları ile parası Genel Merkez'e intikal eder. Şubeler kendi adlarına gayrimenkul edinemezler.

 

Genel merkez payı

MADDE 35- (1) Dernek Şubeleri bağış dışı makbuz gelirlerinin en az %25'ini Genel Merkez payı olarak Genel Merkez'e göndermek zorundadır. Genel Merkez Yönetim Kurulu bu payların alınmaması yönünde karar verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak, böyle bir uygulama için geçerli nedenlerin açıkça belirlenmesi gerekir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar

MADDE 36- - Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Derneğin feshi

MADDE 37- (1) Derneğin feshine Dernek Genel Merkez Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

(2) Feshe karar veren Genel Kurul, kalan malların ve paranın hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

(3) Dernek Şubelerinin feshi de aynı esaslar çerçevesinde Şube Genel Kurulu tarafından yapılabilir.

(4) Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının ve parasının tasfiyesi için üç kişilik bir Tasfiye Kurulu seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder.

(5) Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 

Derneğin iç denetimi

MADDE 38- (1) Dernekte, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin borçlanma usulleri

MADDE 39- (1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Huzur hakkı ve sorumluluk

MADDE 40- (1) Bu tüzükte belirtilen organlara seçilen üyeler, bu organlardaki görevlerinin karşılığı olarak Dernekten hiçbir ücret alamazlar. Bu tüzükte öngörülen haller ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir taahhütte bulunamazlar. Aksi hareket halinde, imza sahipleri şahsen sorumludurlar.

 

Yönergeler

MADDE 41- (1) Gerekli görülen alanlarla ilgili (Genel Kurul ve Seçim, Mali İşler, Örgütlenme, Komisyonlar, Denetleme, Etik Kurul Çalışma Esasları, Temsilcilikler, Yurtdışı Şube veya Temsilcilikler, Yarışma, Ödül, vb.) Yönergeler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılabilir.

 

Tüzükte yer alamayan hükümler

MADDE 42- (1) Bu Tüzükte yer almayan veya açıklık olmayan hususlarda, Dernekler Kanunu ve diğer ilgili Kanun Hükümleri uygulanır.

 

 

 Fikri AKBİN                                             Fatma YÜKSEL                              Süleyman KAÇMAZ

Genel Başkan                                        Genel Başkan Yrd.                              Genel Sekreter

 

 

 

 

   İsmail ARSLAN                                          Ergin BALCI                                     Abdullah ÖZBAY

Genel Mali Sekreter                            Genel Örgütlenme Sekreteri           Genel Sosyal Kültürel  İş.Sek     

 

 

 

 

 

 Ahmet Cemil ÖLÇER                                   M. Can AKTAN                                Merve Deniz PAK

Genel Eğitim Sekreteri                           Genel Hukuk Sekreteri                  Genel Basın Yayın Sekreteri


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org