SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Şubeler Yönergesi

;
Bu Sayfa 1783 Kez Görüntülendi.

SHUDER GENEL MERKEZİ

06.11.2019

No: 525

 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

ŞUBELERİN ÇALIŞMA USULLERİ VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

                                                                               

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı olan Şubelerin çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu yönergede geçen:

 1. Tüzük: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünü,
 2. Dernek: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğini,
 3. Genel Kurul: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Kurulunu ve Şube Genel Kurullarını,
 4. Genel Merkez: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezini,
 5. Şube: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı Dernek Şubesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyişe İlişkin Hükümler

 

MADDE 4 - (1) Şube iş ve işlemlerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

a) Şubeler her tür iş, işlem ve faaliyetini Dernekler mevzuatına ve Tüzüğe uygun yürütür. 

b) Derneklere ilişkin mevzuat ve Tüzük doğrultusunda belirtilen sürelerde ve koşullarda Genel Kurul yapılır, şube yönetim ve denetleme kurulları bilgisi ile birlikte beyannameler hazırlanır, zorunlu defterler tutulur ve İl Dernekler Müdürlüğüne ve Genel Merkeze bildirimde bulunulur.

c) Şube, Genel Merkezin vergi numarası olan Çankaya Vergi Dairesince verilen 7750009477’yi kullanır. Ayrı bir vergi numarası alamaz.

ç) Şubelere bağlı iller Ek 1’de belirtilmiş olup, kendilerine bağlı illerin başka şubelere bağlanması veya başka şubelerden alınarak kendilerine bağlanmasını istedikleri illere ilişkin gerekçeli taleplerini genel merkeze bildirebilirler. İllerin bağlanacağı şubelere karar verme yetkisi ilgili şubelerin görüşleri de alınmak kaydıyla genel merkezdedir.

d) Şubeler arasında üye geçişlerinde şu işlemler yapılmalıdır:

 • Üyeden şube değiştirmek istediğine dair dilekçe alınır.
 • Üyenin mevcut borçları tahsil edilerek, şube üyeliğinden düşülür ve üyenin nakil olacağı yeni şubeye yazı, posta, faks, e mail vb. yollarla durum bildirilir.
 • Üyenin nakil olmak istediği yeni şube tarafından şubeye üyelik kaydı sağlanır. Yeni şubeye kaydı yapılan üyenin üyeliği eski şubeden düşer.

e) Üyelikten çıkarma iş ve işlemleri Tüzükte ve Tüzüğe bağlı olarak çıkarılan “Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Etik Kurul Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yapılır.

f) Şubeye bağlı illerdeki üye ve üye olmayan meslektaşlarla iletişimi daha iyi sağlayıp, çalışmaları daha etkin olarak organize edebilmek için, Genel Merkezin bilgisi dahilinde, uygun illerde il temsilciliği, meslektaşlarımızın yoğun olduğu kurum ve kuruluşlarda da alan/işyeri temsilciliği kurulabilir.

g) Derneğin web sitesindeki Şube web sayfası aktif olarak kullanılır ve gerektiğinde güncellenir.

h) Genel Merkez Yönetimi ve Şube Yöneticilerinden oluşturulan mail grubu ve sosyal medya kanalları mesleki paylaşım, görüş, öneri, talep vb. amaçlarla aktif olarak kullanılır.

ı) Genel Merkezin bilgi, belge, görüş vb. taleplerine zamanında yanıt verilir.

i) İşleyişe veya diğer konulara ilişkin öneriler, konuyla ilgili genel merkez yöneticisine veya genel merkeze iletilir.

j) Şubeler tarafından ulusal ve uluslararası kuruluşlara ait fonlar ile yürütülmesi planlanan her türlü proje için ilgili şube tarafından Genel Merkeze bilgi verilerek onay alınır.

(2) -  Şubeler her yılın ocak ayı sonuna kadar:

a) Üye isim listelerini, beyannamelerini, biten yılın faaliyet raporunu, içinde bulunan takvim yılındaki çalışma planlarını Genel Merkeze gönderir.

b) Tüzükte belirtildiği üzere, üye aidatlarının en az dörtte birini, Genel Merkez katkı payı olarak, Genel Merkez banka hesabına gönderir.

c) Şube üye listeleri güncel tutularak her yıl ocak ayı sonunda ve Genel Merkez Genel Kurulundan 1 ay öncesinde Genel Merkeze bildirilir. Üyelerin T.C. No, yaş, cinsiyet, ilgi/uzmanlık alanı, iletişim bilgileri, çalıştıkları kurum ve kuruluşlar, dernek çalışmalarına verebileceği katkı gibi bilgileri içeren üye analizleri yapılır (EK-1).

ç) Yönetim Kurulu üyelerinin güncel iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi vb.), yönetim kurulu görev değişiklikleri veya iletişim numaraları değişikleri web sitesinde güncellenir ve en geç bir hafta içerisinde Genel Merkeze de bildirilir.

d) Genel kurulunu yapan şubeler genel kurul tutanaklarını ve sonuçlarını Genel Merkeze gönderir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Hükümler

 

MADDE 5  (1) -

a) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği şube örgütleri üyeler arasında mesleki dayanışma kadar sosyal dayanışmayı destekleyecek ve yönetime katılmalarını sağlayacak şekilde faaliyetlerini yapmalıdır. Tüzük çerçevesinde şubeler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin aşağıdaki hususlara uyulmasının yararlı olacağı öngörülmektedir:

b) Şubenize bağlı illerdeki (Ek-2) meslektaşlarımızla çeşitli süre aralıklarıyla tanışma, dayanışma toplantıları, yemek, gezi vb. sosyal aktiviteler yapılması,

c) Sosyal hizmet alanlarında bulunan üye meslektaşlarımızın görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluşlara iş yeri ziyaretinde bulunularak aidiyetin güçlendirilmesi, yeni üyeler kayıt edilmesi (Ek-3)

ç) Şubeye bağlı illerin yöneticilerinin (Vali, vali yardımcıları, kaymakam, belediye başkanları, kurum/kuruluş idarecileri vs.) işbirliğinin sağlanması,

d) Şubeye bağlı illerde bulunan sivil toplum örgütleriyle meslek etiği çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesi, ortak faaliyetler planlayıp, dayanışma içinde olunması,

e) Şubeye bağlı illerde sosyal hizmet bölümü varsa bölüm yöneticileri ve akademisyenlerle iletişim içinde olunup iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi,

f) Şubeye bağlı illerde sosyal hizmet bölümü varsa her şubede “Öğrenci Komisyonu”oluşturulması ve dernek faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması,

g) Şubeye üye meslektaşlarımız öncelikli olmak üzere meslektaşlarımıza, sosyal hizmet lisans/lisansüstü öğrencilerine ve alanda birlikte çalışılan diğer profesyonellere yönelik eğitimler, olgu değerlendirme toplantıları, panel, söyleşi, çalıştay vb. organizasyonların yapılması,

ğ) Dernek tüzüğü, dernekler kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde derneğimize gelir getirici faaliyetler düzenlenmesi,

h) Projeler ve ulusal/uluslararası etkinlikler öncesinde ve uygulama sürecine dair Genel Merkeze bilgi verilmesi, Genel Merkezin onayının alınması ve öneri görüş, katkı ortamı yaratılması ve bu çalışmalar yapılırken meslek örgütümüzün ve meslektaşlarımızın saygınlığı gözetilerek derneğimize sağlanacak katkıların bütüncül olarak değerlendirilmesi,

ı) Genel Merkezin bilgi ve onayı çerçevesinde, kapasite geliştirme vb. konularda sivil toplum kuruluşlarına AB ve/veya diğer fonlardan verilen eğitim ve hibe programlarının izlenmesi, Şube olarak veya paydaşlarla Dernek Tüzel kişiliği adına projeler geliştirilip ve bu konuda yönetim kurulu üyelerinin ve şube üyelerinin eğitimlere katılmaları konusunda yönlendirilmesi,

i) Şubeye bağlı illerde sosyal hizmet konularına ilişkin araştırma, inceleme raporlarının yayınlanması,

j) Şubelerde meslektaşlarımızın katılımıyla, Genel Merkezce belirlenen “İhtisas Komisyonları”, “Ortak Platformlar” ve/veya “Çalışma Grupları” oluşturulması, bu yolla dernek çalışmalarına üye katılımının en üst düzeyde sağlanması,

k) Çalışmalara ve işlemlere ilişkin Genel Merkez ve diğer şubelerle iletişim halinde olup deneyim, görüş ve öneri paylaşımlarında bulunulması,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 6 - (1)

Bu yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak yönerge, bildirim ve düzenlemelere uyulur.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının ardından şubelere derneğin web sayfasında ilan, elektronik posta ve sosyal medya sitelerinden en az biriyle bildirimde bulunulması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı yürütür.

 

EKLER:

EK-1: ŞUBELER VE ŞUBELERE BAĞLI İLLER LİSTESİ

 1. ADANA (2) : Adana, Osmaniye
 2. ADIYAMAN (2) : Adıyaman, Malatya
 3. ANKARA (9) : Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Bolu, Çankırı, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir
 4. ANTALYA (3) : Antalya, Isparta, Burdur
 5. AYDIN (1) : Aydın
 6. BURSA (3) : Bursa, Balıkesir, Yalova
 7. DENİZLİ (1) : Denizli
 8. DİYARBAKIR (8) : Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak
 9. EDİRNE (4) : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale
 10. ESKİŞEHİR (4) : Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar
 11. GAZİANTEP (3) : Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş
 12. HATAY (1) : Hatay
 13. İSTANBUL (1) : İstanbul
 14. İZMİR (1) : İzmir
 15. KOCAELİ (6) : Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük
 16. KONYA (4) : Konya, Karaman, Niğde, Aksaray
 17. MANİSA (2) : Manisa, Uşak
 18. MERSİN (1) : Mersin
 19. MUĞLA (1): Muğla
 20. SAMSUN (7) : Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum
 21. ŞANLIURFA (1) : Şanlıurfa
 22. TRABZON (8) : Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum
 23. VAN (8) : Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır
 24. SİVAS (1): Sivas

 

EK-2: ŞUBE ÜYE LİSTESİ (EXCEL DOSYASI)

Üyeler Listesini İndirmek İçin Tıklayınız.

EK-3: ÜYE KAYIT FORMU

Word Sayfası İndirmek İçin Tıklayınız.

Pdf Sayfası İndirmek İçin Tıklayınız.


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org