SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TURKISH ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

Sosyal Ağlar:

Komisyonlar Yönergesi

;
Bu Sayfa 724 Kez Görüntülendi.

SHUDER GENEL MERKEZİ

13/09/2019

No: 522

 

 

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARININ

ÇALIŞMA USUL, İŞLEYİŞ VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve şubelerince kurulan Komisyonlar ve Çalışma Gruplarının kuruluşu, çalışma şekli ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek, komisyonlar ve çalışma gruplarına ilişkin standardizasyonun sağlanarak etkinliklerinin artırılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve şubelerince kurulan Komisyonlar ve Çalışma Gruplarının görev alanına giren konularla ilgili yapacakları çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünün 21.Maddesi ve SHUDER Genel Merkezi Yönetim Kurulunun 13/09/2019 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen:

a) Çalışma Grupları: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezince belirlenen konu ve alanlarla ilgili olarak kurulan çalışma gruplarını,

b) Dernek: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğini,

c) Genel Merkez: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezini,

d) Komisyon: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezince belirlenen konu ve alanlarla ilgili olarak kurulan daimi ve geçici ihtisas komisyonları veya karma komisyonları,

e) Şube/Şubeler: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı Dernek Şubelerini,

f) Tüzük: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyişe İlişkin Hükümler

 

Komisyonların ve Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve Süresi

MADDE 5- (1) Komisyonlar ve Çalışma Grupları Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

(2) Şubelerce de genel merkez yönetim kurulu kararıyla kurulan komisyon ve çalışma gruplarının benzeri veya şubenin kurulu olduğu bölgeye özgü farklı komisyonlar ve çalışma grupları Şube Yönetim Kurulu kararıyla kurulabilir.

(3) Şubelerce kurulan komisyonların isimleri, çalışma konuları ve üyelerine ilişkin bilgiler, komisyon veya çalışma grubunun kurulmasından itibaren 1 ay içerisinde genel merkeze bildirilir.

(4) Şubelerce komisyon veya çalışma grubu kurulmaması halinde, genel merkezce kurulan her bir komisyon için komisyonun çalışma konularıyla ilgili olarak, gerekli görülecek çalışmaların gerçekleştirilmesi, bilgi alışverişi vb. amaçlarla, genel merkez komisyon ve çalışma gruplarıyla şubelerin iletişim ve koordinasyonun sağlanması için şube yönetim kurullarınca şubelerde kayıtlı en az 2 üye ismi genel merkeze bildirilir.

(5) Kurulan her bir komisyon için komisyonun çalışma konularıyla ilgili olarak, gerekli görülecek çalışmaların gerçekleştirilmesi, genel merkezle komisyonlar ve çalışma grupları arasında bilgi alışverişi vb. amaçlarla iletişim ve koordinasyonun sağlanması için genel merkez yönetim kurulu üyeleri komisyonların/çalışma gruplarının doğal üyesi sayılır.

(6) Komisyonlar ve çalışma grupları en az 3 üye olmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaca göre uygun göreceği sayıdaki üyeden oluşturulur.

(7) Komisyon ve çalışma grubu üyeleri Derneğin üyelerinden oluşur. Ancak gerekli hallerde komisyon ve çalışma grupları, dernek üyesi olmayan kişilerden de yararlanır.

(8) Komisyonlar ve çalışma grupları oluşturulurken, komisyonların ve çalışma gruplarının isimleri, çalışma alanları ve süreleri uygun yollarla üyelere bildirilerek, istekli olan üyelerin tamamı komisyon veya çalışma grubunun iletişim listesi ekibine dahil edilir. Ancak bu ekipten kimlerin komisyon ve çalışma gruplarında faal olarak yer almaya devam edip-etmeyeceğine komisyon/çalışma grubu ve genel merkez yönetim kurulu tarafından, ekip üyelerinin aktif katılımları veya ilgili diğer özellikleri dikkate alınarak karar verilir. Komisyon veya çalışma grubu belirlenen bu üyelerle çalışmalarına devam ederken, iletişim ekibinde yer alan üyelerden de gerek duyuldukça yararlanılabilir.

(9) Dernek üyeleri doğrudan genel merkez yönetim kurulu tarafından da komisyonlar ve çalışma gruplarında görevlendirilebilir.

(10) Komisyon ve çalışma gruplarında yer alacak üyelerin seçiminde, çalışma alanıyla ilgili görev yapmış olmak, bilgi ve deneyim yanında istekli olma kriterleri önemsenir. Üyelerin alanda görev yapanlar ile akademik çalışma yapanlar arasından karma olarak seçimine özen gösterilir.

(11) Geçici İhtisas Komisyonları ile Karma Komisyonlar ve Çalışma Grupları belirli bir süre faaliyet göstermek üzere kurulur.

(12) Daimi İhtisas Komisyonları ise sürekli olarak kurulur. Ancak üyelerinin çalışma süresi 1 yıldır. 1 yıl sonunda genel merkez yönetim kurulu tarafından üyeliği sonlandırılmayanların veya yerlerine yeni üye görevlendirilmeyenlerin komisyon üyeliği 1 yıl daha uzatılmış sayılır. Genel merkez genel kurulu sonrasında seçilen yeni yönetim kurulu yeni komisyon üyeleri belirleyebilir veya eski komisyon üyelerinin görev sürelerini uzatabilir.

(13) Komisyon veya çalışma grubu üyelerinin yönergede tanımlanan görevleri yerine getirmemeleri veya çalışmalara yeterli katkıyı vermemeleri durumunda komisyon veya çalışma grubunun önerisi ve genel merkez yönetim kurulunun kararıyla üyelikleri düşürülür.

(14) Komisyon veya çalışma gruplarına Genel Merkez Yönetim Kurulunca verilen görevler sona erdiğinde ilgili komisyon ve çalışma grubu da son bulur.

Komisyonların ve Çalışma Gruplarının Çalışma Konuları ve İşleyişi

MADDE 6- (1) Komisyonlar ve çalışma grupları SHUDER’in tüzüğünde yer alan amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda genel merkez yönetim kurulunun vereceği görevleri gerçekleştirmek üzere görev yapar.

(2) Daimi ihtisas komisyonları sosyal hizmet mesleğinin yoğun olarak uygulandığı konu ve alanlarla ilgili çalışmaları takip etmek, gerekli bilgileri muntazam olarak toplayıp, değerlendirmek, gerekli önerileri oluşturmak amacıyla oluşturulur.

(3) Geçici İhtisas Komisyonları ile Karma Komisyonlar ve Çalışma Grupları belli konulara ilişkin olarak faaliyet göstermek üzere kurulur.

(4) Komisyonlar ve çalışma grupları kendilerine Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılacak çağrı üzerine toplanır. İlk toplantıda genel merkez yönetim kurulundan bir üye tarafından komisyonun kurulma nedenleri ve beklenen görevler komisyon üyelerine açıklanır. Komisyon ve çalışma grupları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve 1 raportör seçer. Seçimlerde eşitlik olması veya seçimin yapılamaması durumunda genel merkez genel kurulunca atama yoluyla görevlendirme yapılır.

(5) Komisyonlar ve çalışma grupları salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Bütün toplantılar ve gerekli görülen durumlar için raporlama yapılarak, oluşturulacak dosyada diğer gerekli görülen evrakla birlikte dosyalanır.

(6) Komisyon ve çalışma grupları, Tüzük ve bu yönergeye aykırı olmamak üzere kendi çalışma esaslarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı iç yönerge hazırlayarak, genel merkez yönetim kurulunun onayının ardından uygulayabilir.

(7) Komisyonlar ve çalışma grupları genel merkez yönetim kurulunca kendilerine verilen görevleri ve varsa iç yönergelerini de dikkate alarak ilk toplantısından sonra 1 ay içerisinde çalışma planı ve programını hazırlayıp, takvime bağlayarak, genel merkez yönetim kuruluna sunarlar. Genel merkez yönetim kurulunun onayının ardından program uygulamaya girer.

(8) Komisyonlar ve çalışma grupları, genel merkez yönetim kuruluyla iletişimini öncelikle kendi içerisinde bu görev için bulunan genel merkez yönetim kurulu üyesi temsilcisi aracılığıyla sağlar. Ancak komisyon veya çalışma grubu ile genel merkez yönetimi tarafından gerek görülmesi halinde genel merkez yönetim kuruluna belirli dönemlerde doğrudan bilgilendirme yapılabilir.

(9) Komisyonlar ve çalışma gruplarının kendilerine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü giderler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez kasasından karşılanır.

(10) Komisyonlar ve çalışma grupları genel merkez yönetim kurulunca kendilerine verilen görevleri süresi içinde sonuçlandırarak, çalışma süreci, kararları ve önerilerini gerekçeleri ile beraber, nihai karara varılmak ve uygulanmak üzere raporlaştırarak, dosya halinde genel merkez yönetim kuruluna sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon ve Çalışma Grubu Üyelerinin Görevleri

 

MADDE 7 - (1) Komisyon veya çalışma grubu başkanının görevleri şunlardır.

a) Komisyonun veya çalışma grubunun amacı ve görevleri doğrultusunda işleyişini sağlar.

b) Komisyon veya çalışma grubunun görevlerine ilişkin çalışma ve faaliyetleri koordine eder.

c) Üyeler arasında ve komisyonla/çalışma grubuyla genel merkez yönetim kurulu ve yönetim kurulu temsilcisi arasında iletişimi ve işbirliğini sağlar.

d) Komisyon veya çalışma grubunun düzenli olarak işleyişini sağlar. Toplantıları zamanında organize eder ve başkanlığını yapıp, yönetir.

e) Dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu veya çalışma grubunu temsil eder.

(3) Komisyon veya çalışma grubu raportörünün görevleri şunlardır:

a) Komisyon veya çalışma grubu başkanıyla koordineli olarak görev yaparlar.

b) Toplantılara ilişkin raporları düzenli olarak tutarlar.

c) Raporlama ve gerekli dosyalama işlerini yaparlar ve ilgili dosyaları oluşturarak, saklama ve takibini yaparlar.

d) Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu/çalışma grubunu temsil eder.

e) Komisyon veya çalışma grubunun belirlediği toplantılara katılır.

f) Komisyon veya çalışma grubunun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır.

(4) Komisyon veya çalışma grubu üyelerinin görevleri şunlardır.

a) Komisyon veya çalışma grubu başkanıyla koordineli olarak görev yaparlar.

b) Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu/çalışma grubunu temsil eder.

c) Komisyon veya çalışma grubunun belirlediği toplantılara katılır.

d) Komisyon veya çalışma grubunun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır.

(5) Genel merkez yönetim kurulu temsilcisi olan komisyon veya çalışma grubu üyelerinin asli görevi genel merkez yönetim kurulu ile komisyon veya çalışma grubu arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması olup aşağıda sayılan diğer görevleri de yerine getirebilirler.

a) Komisyon veya çalışma grubu başkanıyla ve genel merkez yönetim kuruluyla koordineli olarak görev yaparlar.

b) Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde komisyonu/çalışma grubunu temsil eder.

c) Komisyon veya çalışma grubunun belirlediği toplantılara katılabilirler.

d) Komisyon veya çalışma grubunun düzenlediği etkinliklerde aktif rol alabilirler.

(6) Komisyonlar veya çalışma grubuna aktif olarak katılamayan ancak komisyona katkı verebilecek üyeler, komisyon veya çalışma grubunun iletişim listesi ekibine dahil edilir. Bu ekipte yer alan üyeler genel merkez yönetim kurulu ve komisyon veya çalışma grubunun ihtiyaç duyduğu konularda katkı ve katılımda bulunurlar.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 8 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Tüzük ve Genel Merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararının ardından yayımıyla (derneğin web sayfasında ilan, şubelere mail, posta, imza vb. yollarla bildirimde bulunulması vs.) yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu yönerge hükümlerini Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı yürütür


YORUMLAR

İlk Yorum Yapan Siz Olun.


İletişim:

Meşrutiyet Mah.Karanfil Sk.Zafir İş Merkezi
(Dost Kitapevi Karşısı) Kat:4 No:86 Kızlay/Ankara

0 530 200 1886
info@shuder.org

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:

Sosyal Ağlar:

her hakkı saklıdır©shuder.org