SHUDER GENEL MERKEZİ 11/12/2015

No: 461/3

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

MESLEKİ SUNUM VE PAYLAŞIMLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve şubelerince yapılacak mesleki sunum ve paylaşım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyerek, faaliyetlerin düzenliliği ve devamlılığının sağlanarak etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi ve şubelerince yürütülen mesleki sunum ve paylaşımlarla ilgili konularda yapacakları çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünün 2. Ve 3. Maddeleri ve SHUDER Genel Merkezi Yönetim Kurulunun 11/12/2015 tarih ve 461/3 sayılı kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen:

a) Sunum: Mesleki konularda yapılan çalışma veya derlenen bilgilerin düzenli bir şekilde aktarımı.

b) Paylaşım: Meslek elemanlarının, seçilmiş bir konu hakkında ki gözlem, deneyim ve bilgilerinin katılımcılara aktarılarak, karşılıklı olarak görüşülmesi.

c) Dernek: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğini,

d) Genel Merkez: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezini,

e) Şube/Şubeler: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezine bağlı Dernek Şubelerini,

f) Tüzük: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Tüzüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşleyişe İlişkin Hükümler

MADDE 5 - (1) Mesleki sunum ve paylaşımlar toplantılar şeklinde veya içeriğe uygun tarzda yapılır.

(2)Toplantılar sosyal hizmet meslek grubuna ve bu meslek konusunda bilgilenmek isteyen diğer psiko-sosyal meslek gruplarına yöneliktir.

(3) Toplantılarda en yeni, doğru, bilimsel ve uygulama bilgilerinin paylaşılması ve tartışmaya açılabilmesi, bunun yanısıra güncel mesleki olayların, gelişmelerin, deneyimlerin ya da anıların sunulması da hedeflenir.

(4) Toplantılar Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi tarafından veya Şubeleri tarafından düzenlenir.

(5) Sunumlar için SHUDER Yönetimi tarafından görevlendirilecek kişi veya kişiler de SHUDER Yönetiminin onayı doğrultusunda programları düzenleyebilir, gerçekleştirilmesini üstlenebilir.

(6) Toplantılar konularına göre meslek mensuplarına, Türkiye’nin tüm sosyal hizmet bölümleri öğrencilerine ve bilgi almak isteyen üçüncü kişi ve gruplara açılabilir.

(7) Toplantılar belirli periyodlarla (aylık, üçer aylık, dönemlik, yıllık vb.) programlanarak planlanır ve bu çerçevede uygulanmasına öncelik verilir.

(8) Toplantılar kural olarak SHUDER toplantı salonunda yapılır. Katılımcı sayıları salonun kapasitesini aştığı takdirde daha geniş bir toplantı mekanı kullanılabilir.

(9) Toplantıların içerik ve teknik düzenlemesi sunum yapana ait bir konudur. Düz anlatımla sunum yapılabileceği gibi saydam, video, afiş, yazı tahtası, kağıtlı yazı tahtası vb. gibi görsel gereç kullanmak isteyenler için de düzenek kurulur.

(10) SHUDER yönetimi sunum yapan kişinin son anda gelememesi vb. durumlarda sunumcu değişikliği vb. programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(11) Toplantı programı SHUDER’in sosyal medya (e-posta grubu, web sayfası, facebook grupları vb.) sayfalarında ilan edilir; ayrıca her hafta ilgili Facebook sayfalarında duyuruları yapılır.

(12) Toplantılar her hafta belirli bir günde ve saatte yapılır, ancak şartlara göre değişiklik yapılabilecektir.

(13) Toplantıların 45 dakikası sunum, 45 dakikası da soru-cevap, görüş ve tartışmaya ayrılacaktır. Bu süreler konunun derinliğine bağlı olarak en fazla bir saat sunum, bir saat sorular ve tartışma olarak iki saati geçmeyecektir.

(14) Her sunum bir yönetici ile yapılacaktır. Yönetici saat sınırlarına özen gösterecek, soruları ve tartışmaları yönlendirecek, toplantının zamanında tamamlanmasını sağlayacaktır.

(15) Sunum yapanlardan sunumlarının yazılı metinleri istenecek, verenlerden alınacak, tam metin ya da en az birkaç paragraflık özet, sunum bir hafta sonrasına kadar SHUDER Web sayfasında yayınlanacaktır. (Sunum veya özetini dahi veremeyecek olanların sunum özetleri öncelikle sunum yöneticisi ya da düzenleyicisi tarafından - elle de olsa yazılı olarak – belirtilen Dernek sorumlusuna zamanında verilecektir).

(16) Toplantılar için sunum ve paylaşımda bulunanlara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

(17) Toplantılara katılım ücretsizdir.

(18) Katılımcılar toplantılarda ikram edilen çayların ve diğer yan ögelerin temin edilmesi için tamamıyla gönüllülük temeline dayalı katkı yapabileceklerdir.

(19) Program planı aşağıdaki çizelgeye göre önceden hazırlanıp duyurulabilecektir.

PROGRAM FORMATI

TARİH VE SAAT

SUNUMU YAPAN

KONU

…/…/……

… : ...

…/…/……

… : ...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Sunum ve Paylaşım Toplantıları Görevlileri ve Görevleri

MADDE 6 - (1) Mesleki sunum ve paylaşım toplantılarında, dernek adına süreci takip etmek ve yönetmek üzere dernek yönetimince 1 yönetim kurulu üyesi veya dernek üyesi görevlendirilir. Bu Üye toplantıları organize eder, toplantı yöneticisi ve sunumcuyla iletişimden, toplantı ihtiyaçlarının giderilmesinden, dernek yönetiminin süreçle ilgili bilgilendirilmesinden sorumlu ve görevlidir.

(2) Her sunum için dernek veya görevlendirdiği üye tarafından bir yönetici belirlenir. Yönetici saat sınırlarına özen gösterecek, soruları ve tartışmaları yönlendirecek, toplantının zamanında tamamlanmasını sağlayacaktır.

(3) Toplantıların içerik ve teknik düzenlemesi sunum yapana ait bir konudur. Düz sunum yapabileceği gibi saydam, video, afiş, yazı tahtası, kağıtlı yazı tahtası vb. gibi görsel gereç de kullanabilir. Sunum yapanlar sunumlarının yazılı metinlerini tam metin ya da en az birkaç paragraflık özet şeklinde, sunumdan sonraki hafta dernek görevlisine iletecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 7 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde dernekler kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile tüzük ve genel merkez tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak olan düzenlemelere uyulur.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu yönetmelik genel merkez yönetim kurulu kararına istinaden, yayımıyla (derneğin web sayfasında ilan, şubelere mail, posta, imza vb. yollarla bildirimde bulunulması vs.) yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı yürütür.